недеља, 26. септембар 2010.

Fotonski pojas - Pitanja i Odgovori

(Zbog ključnog značaja poruke o fotonskom pojasu - posvetićemo ćelo poglavlje pitanjima i odgovorima sa namerom da bliže objasnimo poruku.) .

Virdžinija: Pozdravljam danas Savet Sirijusa i želela bih da se prisutni predstave.

Vašta: Kao prvo, sa vama je Vašta. Danas smo prisutni nas trojica. Pridružili su mi se moj naučni saradnik Aumtron i istoričar Teletron da bi doprineli razumevanju onog Što se danas mora znati. (Aumtron je vrhovni sveštenik/savetnik naučno-inženjerskog klana i jedan od predstavnika Sirijusa u Savetu Centralnog Sunca na čijem je četu Metatron. Dodatak ˝tron˝ imenima bića sa Sirijusa označava galaktičku titulu sa značenjem Gospodarili Učitelj.)

Virdžinija: Pre nego saslušamo poruku koju nam prenosite, zamolila bih vas da za naše čitaoce date neke uvodne napomene. Molim vas da nam kažete koliko članova ima Savet Sirijusa i kakvu ulogu ili položaj ima Vašta. Od koristi bi nam bilo i da razumemo zašto su baš ta određena bića koja ste spomenuli danas, ili neka druga, došla da nam pomognu i zašto. Moramo da vas pitamo ko ste i zašto se bavite ovim poslom, kako bi naši čitaoci stekli utisak o predanosti vašeg saveta, njegovoj stručnosti i brizi za čovečanstvo.

Vašta: Počnimo sa opštim obeležjima Saveta Sirijusa. Nas je ukupno šestoro, ali će samo četvoro dati svoj fizički doprinos ovoj knjizi. Druga dva člana zadužena su za održavanje energije, za održavanje veze sa Duhovnom Hijerarhijom i za posredovanje između zvezdanog sistema Sirijusa i vašeg sunčevog sistema. Od ovih četvoro članova saveta, ovde su trojica (Vašta, Aumtron, Teletron) da bi vam dali svako za ovo poglavlje neophodno tehničko objašnjenje. U IV Poglavlju ćete se upoznati sa Sirej, našim ženskim članom saveta.

Ovde smo iz dva osnovna razloga. Prvi je da pokažemo da su ovaj određeni projekat izvela bića sa Sirijusa iz velike ljubavi prema deci koju su preneli u vaš svet pre mnogo, mnogo hiljada godina u vreme drevne Lemurije. Sada nas jedino zanima da nastavimo sa nadgledanjem vašeg duhovnog razvoja - kao i saradnja sa Duhovnim Hijerarhijama vaše planete i vašeg sunčevog sistema - kako bi današnji Zemljani mogli da ponovo razviju punu svest. Drugo, došli smo kao predstavnici Galaktičke Federacije osnovane da bi donela snažnu svetlost Vrhovne Stvaralačke Sile u ovu slavnu galaksiju.

Mi smo stoga ovde da sa ljubavlju i svetlošću nadgledamo i pomažemo. Mi Članovi ovog saveta smo sposobni i voljni da obavimo taj zadatak, budući da nas je naimenovao viši savet koji bi se na vašem jeziku mogao nazvati uzneti učitelji, a na našem jeziku (prevedeno na vaš) galaktička prisutnost.

Mi i bića sa brojnih viših nivoa postojanja zalažući se za vas, stupili smo su u vezu sa drugim uznetim učiteljima, anđelima i arhanđelima brojnih dimenzionalnih carstava fizičkog svemira. Svi oni saraduju na uspostavljanju nove energije ljubavi i mudrosti širom galaksije zato što je ponovo došlo vreme da se vaša planeta vrati svojoj raznolikoj galaktičkoj porodici. Da, vi ćete iskusiti veliki skok napred u Doba Svetlosti i mogućnost da vas međudimenzionalna Hristova Svest duboko prožme. Ta Hristova Svest teče iz same srži stvaranja u ovaj svet. Ona teče da bi više ljubavi i svetlosti moglo da dopre do pune svesti i da bi svi muškarci i žene na vašoj planeti mogli da se ponašaju kao čuvari planete Zemlje i njenog pratećeg sunčevog sistema.

Virdžinija: Shvatam, zahvaljujemo se za ovaj uvod i izražavamo zahvalnost svima koji su uključeni u ovaj poduhvat podrške. Sada bih želela da se preko Vašte obratim savetu sa pitanjem - postoje li u našem jeziku neke druge reči koje opisuju fotonski pojas ili je to potpuno novi pojam sa kojim tek treba da se srodimo?

Vašta: Pa, sam fotonski pojas bi mogao da se nazove ˝velika svetlost koja dolazi˝. Foton je posebna vrsta energije koju vi još niste utvrdili. Upravo sada, energije fotonskog pojasa se nalaze pod takvim uglom da ih je veoma teško uočiti izuzev veoma moćnim astronomskim instrumentima. Vlade na vašoj planeti su uglavnom sprečavale da osobe - koje su imale pristup takvim instrumentima prenose svoje rezultate javnosti. To potiskivanje izazvalo je veliku zbunjenost kod onih koji su raspolagali podacima o njihovom pravom razlogu i prirodi. Budući da su vaši instrumenti još uvek veoma ograničenih mogućnosti u pogledu tačnog utvrđivanja fotonske energije, razmišljajte zasad o njoj samo kao o velikoj svetlosti koja se spominje u proročanstvima mnogih naroda tokom poslednjih nekoliko hiljada godina pisane istorije čovečanstva na vašoj planeti.

Virdžinija: Da li je to ono što obično nazivamo Božja svetlost ili Božja energija? Sa kog nivoa ili dimenzije ona dolazi?

Vašta: To je niži nivo vibracije od vibracija energija čistog Božjeg svetla; ipak, to je snažna nebeska energija. Ona je uspostavljena sa svrhom da u raznim zvezdanim sistemima izazove promenu svesti, da ih sprovede kroz promene i izmene dimenzija. Upravo će to ponovo da se dogodi ovde na Zemlji. Vas ponovo očekuje iskustvo drame u kojoj je Zemlja i njen sunčev sistem više puta učestvovao, budući da ovaj celokupan proces obuhvata ciklus od oko 26.000 godina.

Poslednji susret sa fotonskim pojasom odigrao se u vreme razaranja Lemurije pre otprilike 25.000 godina; međutim, on nije bio uzrok njenog uništenja kao što ćemo kasnije objasniti.

Virdžinija: Možete li nešto više da kažete o osobinama te energije i da joj odredite dimenziju tako da možemo da razumemo?

Vašta: To je energija koja je prisutna u stvarnosti treće i četvrte dimenzije. To je snažna svetlosna energija koja se menja i preobražava i otvara širom kapije dimenzionalnog vremena - što je upravo suština četvrte dimenzije. Zato uvek kad se Zemlja i njen sunčev sistem menjaju prolazeći kroz fotonski pojas, dolazi do značajnih izmena u radioaktivnoj aktivnosti i električnom i magnetskom polju vaše planete. Neke promene do kojih je dolazilo prouzrokovale su velike katastrofe, pa se uglavnom može govoriti o strašnom predznaku promena na nebu kroz koje vaša planeta s vremena na vreme prolazi.

Virdžinija: Na ilustraciji fotonskog pojasa (Vidi Slika I, II Poglavlje, Grada Fotonskog Pojasa), on nalikuje kolutu sazdanom od energije i čestica. Da li uvek ima isti oblik?

Vašta: On se povremeno menjao, budući da je to međudimenzionalna energija. Oblik u kome je ovde prikazan, međutim, predstavlja jedan od njegovih skorašnjih vidova stvarnosti. To je najpribližniji prikaz koji možemo da damo. Naučnici sa Zemlje koji su zapravo otkrili fotonski pojas i kojima je tajno data dozvola da o njemu govore, primetili su da on emituje strahovite količine gama zraka i druge čestice sa jakim zračenjem. Budući da je to zračenje prisutno duž ćele ivice ovog određenog pojasa, naučnici su veoma zabrinuti. Objasnićemo vam, međutim, celi proces kako bi vam bio jasan.

Unutrašnjost vaše planete ispunjava veliki svetlosni mehur, hologram, koji su 1972. ustanovila bića sa Sirijusa. Hologram je bio odgovor na delovanje sila tame koje su na poguban način promenile polaritet vašeg Sunca. Da bi se zaštitio vaš sunčev sistem i vaša planeta od štetnih uticaja Sunca, stvoren je hologram, a prvobitni polaritet vašeg Sunca vraćen. To je učinjeno između 1987. i 1989. u okviru priprema za dolazak fotonskog pojasa.

Budući da Gospodari Vremena i Duhovne Hijerarhije izazivaju velike promene energije, u ovom sunčevom sistemu stalno dolazi do različitih izmena i promena. Zato će se tek dva do šest meseci uoči ulaska u pojas znati tačno vreme kada će se to stvarno i dogoditi. Tada ćemo se u velikom broju spustiti da bi zaštitili svekoliku planetu od negativnih fizičkih posledica i da bi vas naučili kako da koristite fotonsku energiju. Mi donosimo pomoć i nadu! Međutim, vreme našeg dolaska zavisi od obrazaca energije i promena u ljudskoj svesti na vašoj planeti. Opominjemo vas da se približavate ključnom obrazcu energije koji će odrediti konačni trenutak ulaska vaše planete i njenog sunčevog sistema u tu izuzetnu fotonsku svetlost.

Virdžinija: Možete li mi odgovoriti zašto je važan taj oblik koluta (manaski prsten)?

Vašta: Bitan je zato jer predstavlja ono što bi se moglo nazvati oreolom u galaksiji. On služi u velikoj meri isto kao i oreol iznad glave uznetog sa energijama oko krune. Taj oreol kako na simboličan tako i na fizički način pokazuje šta će ta energija učiniti svakome sa kim se susretne. On će biti veliki Božji ispit, značajna promena stvarnosti za svakog. Pojas će uzrokovati da se svako ko ga doživi uzdigne u nove stvarnosti i dimenzije i pripremiće ga za veliki izazov sa kojim je u stanju da se suoči.

Virdžinija: Poređenje sa oreolom je divno! Molima vas da podrobnije objasnite zašto ljudska porodica na Zemlji i sama planeta dobijaju podršku u određeno vreme.

Vašta: Prvi razlog je da je počevši od 1950. pokrenut značajan razvoj ljudske svesti, da se on ubrzavao tokom šesdesetih i sedamdestih - a posebno krajem 1980. Drugi je taj što je Duhovna Hijerarhija Gospe Geje (ime koje smo dali Zemlji i svim njenim anđelima, arhanđelima i uznetim učiteljima) odlučila da spasi civilizaciju vaše planete, suprotno mišljenju Regionalnog Saveta Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji. Kitovi i Duhovna Hijerarhija Zemlje prvo su početkom sedamdesetih zatražili da se vašoj civilizaciji olakšaju neki problemi vezani za Sunce tokom ovog određenog ciklusa u iskustvu fotonskog pojasa.

Mi na Sirijusu smo krajnje predani želji da pomognemo Duhovnoj Hijerarhiji vaše planete i sunčevog sistema i uvek radimo ono što osećamo da je želja velike volje Božje Sile. Zato smo počeli da se zalažemo u vašu korist kod drugih članova Regionalnog Saveta Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji, kako bi zaštitili vaš fizički svet od nepojmljive katastrofe koju bi nesumnjivo izazvalo približavanje fotonskog pojasa. Fotonski pojas bi izazvao strahovitu katastrofu na koju su upozoravali mnogi vaši fizičari tokom poslednjih petnaest godina. Međutim, zahvaljujući tome što se umešala Duhovna Hijerarhija Zemlje i zato što je posle 1950. došlo do razvoja ljudske svesti, prednost je data novom toku događaja i ta odluka se sada primenjuje.

Virdžinija: Hvala vam za tu energiju i napor. Drugim rečima dakle, da kitovi, Duhovna Hijerarhija i vi sa Sirijusa niste pozvali Regionalni Savet Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji na blagost, došlo bi do razaranja?

Vašta: Da. Vidite, mnogi članovi u Regionalnom Savetu Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji (koji je nadležan za vašu određenu planetu i sunčev sistem) prvobitno su se saglasili da je ljudima potrebno iskustvo fotonskog pojasa. To su odlučili zato što se svesti izmenjene ljudske civilizacije na vašoj planeti nije uzdigla na željeni nivo – nivo potreban da bi došlo do opšteg izbavljenja. Međutim, zahvaljujući intervenciji Duhovne Hijerarhije (uključujući vaše velike duhovne vode kao što je Gospod Isus, itd.), uplitaju kitova kao i zalaganju nas sa Sirijusa u Galaktičkoj Federaciji - članovi Regionalnog Saveta Sirijusa su posle glasanja u prilog usvajanja sadašnjeg pozitivnog plana sa kojim vas upoznajem, dozvolili da se taj strahotni fotonski pojas izmeni.

Virdžinija: Sigurna sam da govorim u ime mnogih ljudi kad Vam kažem HVALA što ste se umešali! Mnogi će Zemljani kad čuju za mogući prestanak rada električnih uređaja tokom 5-6 dana boravka u nultoj zoni reći da će umesto njih koristiti logorske vatre i štednjake i grejače na gas i tako dalje. Možete li nešto da kažete o upotrebi vatre i drugih zamena za električne uređaje?

Vašta: Uobičajeni uređaji koji služe za proizvodnju toplote a imaju pogon na ugalj radiće i dalje, međutim, mi bi zamolili sve ljude na ovoj planeti da prihvate naše savete. Pre nego dođe do iskustva fotonskog pojasa i ovaj oreol velike promene ne postane stvarnost svakodnevnog života u ovom svetu, znajte da ćemo doći da vam pomognemo. Da! Doći će do spuštanja velikog broja predstavnika ove Galaktičke Federacije raspoređenih u takozvane Timove za Prvi Kontakt.

Doći ćemo u velikom broju na vašu planetu iz samo jednog razloga. Naš cilj je da pomognemo svekolikoj civilizaciji na vašoj planeti da se uzdigne u civilizaciju naredne dimenzije, da postane galaktička civilizacija - da vam pomognemo da se preobrazite u galaktičke ljude. Zato ćemo obezbediti jedinice za proizvodnju električne energije za osnovne potrebe u domaćinstvu, brinućemo takođe i o odeći, hrani i tako dalje. To će omogućiti svima na vašoj planeti da ne zanemare svoje osnovne potrebe i imaju sve što je neophodno. Budući da moramo u potpunosti da očistimo vašu zatrovanu atmosferu, bilo bi nam drago ako bi na najmanju moguću meru sveli korišćenje tehnologije zasnovane na ugljeniku. To znači da bi trebalo izbegavati ili u najmanjoj mogućoj meri koristiti logorske vatre i druge oblike sagorevanja goriva koje sadrži ugljenik, kao što su kerozinske lampe i štednjaci na butan.

Virdžinija: Spomenuli ste pritisak na planetu tokom predstojećih promena, mada tvrdite da neće doći do obrtanja polova. Neki ljudi misle da će taj pritisak izazvati sudare tektonskih ploča i seizmičku aktivnost snažnih razmera, itd. Da li je to verovatno ili kako možete to podrobnije da nam objasnite?

Vašta: Da budemo načisto, fotonski pojas koji se približava izaziva popriličan pritisak na vaš celi sunčev sistem, a ne samo na planetu Zemlju. Međutim, podrška koju dobijate sa tri nivoa pomaže vam da se suočite sa tim problemom. Podršku vam pružaju s jedne strane dušebrižnici i anđeli iz mnogih različitih dimenzija. Pomažu vam, zatim, bića u ljudskom obliku koja sarađuju sa Božjom silom. Konačno, pomažemo vam i mi, naravno, postavljanjem zaštitnih obrazaca energije oko vaše planete. Zahvaljujući ogromnom zajedničkom zalaganju seizmičke aktivnosti se zadržavaju u najmanjim mogućim okvirima. To je razlog što razni zemljotresi širom vaše planete nisu bili u toj meri razarajući kao što su mogli da budu.

Seizmička aktivnost na vašoj planeti održavaće se na što je nižem nivou, međutim neke vrste aktivnosti mora biti, budući da postoji obrazac prirodnog oslobađanja energije koji normalno važi za Zemlju. Zar i sami ljudi nisu izazivali razarajuće eksplozije ispod i iznad tla koje su uzele svoj danak? Možda će neki ljudi na ovoj planeti poginuti ili morati da se presele uprkos tome što dajemo sve od sebe, budući da postoje siromašne zemlje gde građa kuća ili javnih zgrada nije u stanju da odoli čak ni najmanjem podrhtavanju. Razlog tome je jeftina gradnja ili nepoštovanje propisa o gradnji na trusnom području. Žao nam je što do smrti kao posledice prirodne pojave mora da dođe i uveravam vas da činimo neverovatne stvari da bismo umanjili razmere onog što bi inače značilo katastrofu za skoro celu planetu!

петак, 24. септембар 2010.

Ulazak Zemlje u fotonski pojas

Vašta i još dvojica članova Saveta Sirijusa želeli bi sada da govore o izuzetnom događaju, kako na fizičkom tako i na duhovnom planu, pred kojim se Zemlja neposredno nalazi. (Vašta je galaktička prisutnost koja je na zadatku kao novoizabrani uzneti učitelj Sirijusa. Kad se ova knjiga dovede do kraja Vašta će bili unapređen u samostalnog uznetog učitelja.) Njemu su se u ovom kazivanju pridružili Aumtron i Teletron - stručnjaci sa Sirijusa za nauku i istoriju - međutim, Vašta će biti jedini predstavnik Saveta koji će u ovoj knjizi govoriti.

Ovde smo da bi saopštili činjenicu da se vaš sunčev sistem podešava za ulazak u nepregledan sloj svetlosti nazvan fotonski pojas i da će do toga doći negde između marta 1995. i decembra 1996. Taj fotonski pojas - golema svetlosna masa - biće vaše vozilo ka ponovnom postizanju pune svesti i potpunom preobražaju DNK i sistema čakri. Ove neverovatne promene neće zauvek izmeniti samo vas, već i vašu planetu i vaš sunčev sistem, zato što će fotonski pojas uzdići vaš sunčev sistem u višu dimenziju (iz 3. u 5.), omogućavajući vašoj planeti da u okviru sunčevog sistema zauzme nov položaj u svemiru bliži zvezdanom sistemu Sirijusa. U ovom trenutku se možda pitate ... šta je to fotonski pojas? Zašto niste do sada ništa o njemu čuli? Ako je on toliko značajan zašto ga naučnici ne spominju?

Fotonski pojas, ogroman objekat toroidnog oblika sazdan od čestica fotonskog svetla, vaši naučnici su otkrili prvi put 1961. u blizini Plejada pomoću satelitskih instrumenata. (Vidi Sliku 1: Grada Fotonskog Pojasa.) Izlaganje u ovoj knjizi uglavnom će biti posvećeno ulasku Zemlje u fotonski pojas - a povremeno približavanju fotonskog pojasa Zemlji. Istina je zapravo da se vaš sunčev sistem i fotonski pojas kreću jedan prema drugom.

Oni koji nisu čuli za čestice fotonskog svetla treba da znaju da su one posledica sudara antielektrona (pozitrona) i elektrona. Taj sudar u deliću sekunde dovodi do uzajamnog poništavanja te dve čestice. Masa kao posledica ovog sudara u potpunosti se pretvara u energiju koja se registruje kao foton ili svetlosna čestica. U prvoj četvrtini ovog veka engelski fizičar Pol Dirak izneo je pretpostavku da uz svaku česticu mora da postoji slična antičestica. Dr. Kad Dejvid Anderson, dobitnik Nobelove nagrade 1936., otkrio je 1932. prvu antičesticu - pozitron ili pozitivni elektron. Vaši naučnici su do 1950. otkrili i antiprotone i antineutrone.

Značaj ovih otkrića nije samo u tome što dokazuju Dirakove teorije. Ta otkrića, što je još važnije, omogućavaju naučnicima na Zemlji da otkriju nov i njima nepoznat oblik energije. Energija kao posledica sudara antičestice i čestice (na primer, sudara antiprotona i protona) poznata je kao fotonska energija i biće glavni izvor za sve vaše energetske potreba u budućnosti. Zapravo, doba nove energije koje će zavladati na vašoj planeti može se nazvati "Doba Fotonske Energije".

Fotonski pojas je prvi put otkriven kada je čuveni britanski astronom ser Edmund Halej započeo sa proučavanjem Plejada početkom 18, veka. Haleja je proslavilo otkriće komete koja nosi njegovo ime i koja je, kako je izgledalo, potvrđivala Njutonove zakone o kretanju planeta. Halej je otkrio da najmanje tri zvezda iz zvezdanog sistema Plejada nisu na mestu na kome su ih obeležili razni astronomi antičke Grčke. Razlika u položaju je u Halejevo vreme bila već tako velika da je bilo nemoguće ustanoviti da li su pogrešili Grci ili Halej. Halej je stoga zaključio da se Plejade kreću u okviru određenog sistema kretanja.Sto godina kasnije proniciljiva zapažanja Frederika Vilhelma Besela pokazala su da je ovo shvatanje tačno. On je otkrio da se sve zvezde u Plejadama pomere za približno 5.5 lučnih sekundi za stoleće. Paul Oto Hese je takođe proučavao Plejade i otkrio da se pod apsolutnim pravim uglom (90 stepeni) u odnosu na kretanje zvezda u Plejadama nalazi fotonski pojas toroidnog ili prstenastog oblika debljine oko 2.000 svetlosnih godina ili 759.864 milijardi milja. Budući da su rezultati Besela i Hesea o Plejadama tačni, vaša Zemlja sada sa ulaskom u fotonski pojas završava ciklus koji traje između 24.000 do 26.000 godina.

Budući da će Zemlja uskoro ući u fotonski pojas, morate da znate šta to znaci za ljudsku civilizaciju na Zemlji. Mnogi vaši astrolozi kao i mnogi naučnici i istoričari smatraju da sledeći milenijum predstavlja početak novog doba za čovečanstvo. Za astrologe na Zemlji to novo doba je Doba Vodolije, vreme korenitih promena u nauci, tehnologiji i svesti. Naučnici i istoričari ga vide kao doba ogromnih teškoća sa kojima društvene i političke strukture vaše civilizacije možda neće biti u stanju da se izbore. Bilo kako bilo, sada se može činiti da je u pitanju ili uvod u novo divno doba ili u čas vašeg izumiranja. Ostaje pitanje - koju će ulogu imati fotonski pojas koji se približava?

Da bismo odgovorili na ovo pitanja pogledajmo sami fotonski pojas. (Vidi Slika 2: Presek Fotonskog Pojasa.) Fotonski Pojas može se podeliti na tri dela. Prvo ćete ući kroz takozvanu nultu zonu. Prolazak kroz nultu zonu trajaće oko 5 do 6 dana uključujući i otprilike 3 dana potpune tame. Posle toga ćete ući u glavni deo pojasa i biti u neprekidnoj dnevnoj svetlosti (24 sata dnevno). Ovo putovanje obično traje oko 2.000 godina i završava se izlaskom vašeg sunčevog sistema na drugom kraju pojasa ponovnim prolaskom kroz nultu zonu izlaza u trajanju od takođe 5 do 6 dana. (Vidi Tabela 1: Vaše Ljudsko Iskustvo u Fotonskom Pojasu.)

Međutim, u ovom ciklusu, Vrhovna Stvaralačka Sila (Bog) je uredila da vaš sunčev sistem uđe u međudimenzionaIni mehur za spašavanje koji će ga izbaciti iz fotonskog pojasa kroz petu dimenziju u položaj na oko tri svetlosne godine udaljenosti od zvezdanog sistema Sirijus (sada je Sirijus oko 8.3 svetlosne godine udaljen od Zemlje). Do tog mehura ćete stići oko 2012-2013. godine n.e. Taj period od otprilike 17 godina (1996.-2013.n.e.) obeležiće kraj perioda dnevnog svetla u trajanju od 24 sata i povratak na približni ritam smenjivanja 12 sati svetla/12 sati mraka.

Kao što smo upravo ustanovili, fotonski pojas okružuje veliki štit koji se zove nulta zona. Da možete da zavirite u nultu zonu, videli bi da je to zapravo područje energije pod strahovitim pritiskom. To je područje tako snažno sabijenih magnetskih polja da je svakoj vrsti trodimenzionalnog magnetskog polja nemoguće da tuda prođe i ostane nepromenjeno. To znači da magnetsko polje Zemlje i vašeg Sunca mora da se pretvori u novu vrstu međudimenzionalnog magnetizma. Možete zato da očekujete promene u električnom, magnetskom i gravitacionom polju Zemlje. Ta pramena je upravo u toku.Tokom proteklih nekoliko decenija magnetsko polje Zemlje je postepeno slabilo gotovo do nule. Mnogi Zemljani su ovu pojavu koristili kao dokaz da će krajem ovog veka doći do obrtanja polova. Međutim, ovaj savet i naučnici Sirijusa Članovi ovog saveta vas uveravaju da do obrtanja polova neće doći! Promene u magnetskom polju Zemlje su prateća pojava pritiska fotonskog pojasa na vaš sunčev sistem.

Kad u potpunosti zaronite u fotonski pojas, nijedan električni uređaj neće moći da radi. To znači da u vreme dok Zemlja boravi u fotonskom pojasu neće radili ni akumulatori ni električna kola. Biće vam potreban nov oblik energije - fotonska energija - da bi mogli da koristite svoje postojeće, ali ubrzo potom prilagođene, električne uređaje.Drugi značajan događaj koji vam predstoji sa približavanjem nultoj zoni jeste povećanje pritiska na vazdušni omotač planete i njenu površinu. Tom pritisku ste već izloženi, što se da zaključiti na osnovu povećane seizmičke aktivnosti od 1960. do danas. Zemlja je trenutno u periodu kada se širom planete beleže pojačane seizmičke aktivnosti. Isto važi i za vulkane. Došlo je takođe i do značajne promene u meteorološkim obrazcima vaše planete koji utiču na uobičajene cikluse kiše. Suše u Kaliforniji, podsaharskoj Africi, na jugu srednje Indije i u severnom delu Čilea, primeri su kako je ovaj događaj izmenio tokove unutrašnjih struja okeana. Pored toga, otvaranje ozonske rupe na kraju sedamdesetih i na početku osamdesetih godina ukazuje na drugu ključnu promenu do koje je došlo delom zbog približavanja fotonskog pojasa. Još je značajnije što ovaj predstojeći događaj utiče i na vaš sunčev sistem korenito menjajući ciklus sunčevih pega, pa čak i temperaturu na površini Sunca. Osmotrimo Sunce i vidimo šta će se sa njim dogoditi.

Naučnici Sirijusa su 1987. i 1988. promenili polaritet finih tela Sunca tako da fotonski pojas ne može ni na koji način da naudi vašem sunčevom sistemu. Prvo smo promenili polaritet finih tela Sunca povezujući ih sa novim mrežama koje su postavili Gospodari Vremena (Božja stvaralačka i nadzorna sila koja se bavi stalnim stvaranjem ovog fizičkog svemira). To će omogućiti Zemlji bezbedan ulazak u fotonski pojas. Drugo, naučnici naše Galaktičke Federacije izmenili su vremenski raspored ciklusa sunčevih pega da bi olakšali Suncu da se prilagodi novini vezama svog finog tela. U želji da ostvare sklad, oni su stvorili drugu vrstu Sunca. Novo Sunce je reagovalo pojačanom aktivnošću zračenja i opštim hlađenjem zvezde. Obavljanjem ovog posla smanjen je strahovit pritisak na vaš sunčev sistem. Da nije izmenjen međudimenzionalni polaritet, fotonski pojas bi u nultoj zoni uništio Sunce a Zemlja bi isparila. Stoga, budući da se približavate ulasku u fotonski pojas, neka vas u teši činjenica da je Sunce korenito izmenjeno i da je sada sposobno da uspešno uđe u fotonski pojas.

Postoje dva razloga zbog kojih je Sunce podvrgnuto podešavanju i dovedeno u bezbedan položaj da bi moglo neposredno da ude u fotonski pojas. Prvo, fotonski pojas je međudimenzionalni događaj koji podrazumeva postupni ulazak Sunca u ispravnom položaju. (Sunce mora biti na relativno niskom nivou aktivnosti i sposobno da se lako prilagođava brzim promenama koje nameće ulazak u fotonski pojas.) Drugo, Zemlja se mora budno motriti i moraju se preduzeti mere za uključivanje tela međudimenzionalne energije vaše planete u nagle promena do kojih će doći uoči i neposredno posle ulaska u nultu zonu. Promene koje omogućavaju ovaj događaj izvedene su korišćenjem međudimenzionalnog holograma.

Oko vašeg Sunca postavljen je međudimenzionalni plašt koji će omogućiti ispravno povezivanje sunčevog sistema sa predstojećim događajem (fotonskim pojasom) kao i upotrebu holograma u uspešnom upravljanju ulaska Zemlje u fotonski pojas. Hologram će kasnije poslužiti za uvođenje vašeg sunčevog sistema u nov položaj u blizini našeg zvezdanog sistema (Sirijus). Morali smo, stoga, da prilagodimo ulazna polja Sunca proširujući hologram vaše planete tako da može da obuhvati i vaše Sunce i sunčev sistem. Ovo prilagođavanje će omogućiti bezbedan ulazak kako u fotonski pojas, tako i dolazak na novi položaj u ovoj galaksiji. (Vidi Sliku 3: Sirijus i Vaš Sunčev Sistem).